U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Strategisch Programma RIVM

Strategisch Programma RIVM

Het RIVM vervult als trusted advisor een spilfunctie tussen wetenschap, beleid en maatschappij op de kennisdomeinen gezondheid en milieu. Om deze adviesrol te vervullen heeft het RIVM een programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling: het Strategisch Programma RIVM (SPR). De SPR-projecten worden in een cyclus van vier jaar uitgevoerd. In 2014 is besloten welke projecten mogen starten voor de periode 2015 - 2018.

Toekomst

Het RIVM richt zich met SPR op onderwerpen die in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving en daarom extra aandacht verdienen. Zo draagt het RIVM er aan bij dat de Nederlandse bevolking gezond oud kan worden en kan leven in een gezonde, duurzame en veilige omgeving. De projecten voor 2015-2018 richten zich op onderstaande speerpunten.

Gezondheid en afweer

Of iemand ziek wordt, hangt sterk samen met de reactie van het afweersysteem op bedreigingen van de gezondheid. Waarom wordt de een ziek en de ander niet? Dat onderzoekt het RIVM om de overheid te kunnen helpen geschikte maatregelen te nemen. 

SPR afbeelding

Gezondheidseconomie

Hoe halen we zo veel mogelijk gezondheid uit een euro? Het RIVM onderzoekt maatschappelijke kosten en baten en ontwikkelt instrumenten om gezonde en duurzame keuzes te kunnen maken.

Integrale risicobeoordeling

Het leven zit vol risico’s en gevaren. Het RIVM brengt de aard en omvang van deze risico’s in kaart en helpt de aanvaardbaarheid van risico’s te beoordelen.

Kennisintegratie voor beleidsondersteuning

Het RIVM bundelt kennis over gezondheid, veiligheid en milieu en helpt de overheid maatregelen te nemen op deze terreinen.

Risicocommunicatie

Het RIVM onderzoekt hoe mensen omgaan met risico’s aangaande gezondheid, veiligheid en zorg en wat er nodig is om weloverwogen oordelen en geïnformeerde keuzes te maken.

Wiskundige modellering van ziekten

Met rekenmodellen brengt het RIVM de gezondheid van de Nederlandse bevolking in kaart. Zo schatten we in hoe de volksgezondheid gaat veranderen en welke factoren hier invloed op hebben.

In 2015 starten ongeveer 60 projecten binnen dit vierjarig strategisch programma.

Service