U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht RIVM heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op én te adviseren over het niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM. Op basis van haar bevindingen stelt de Commissie jaarlijks een verklaring op over het kwaliteitsniveau van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM. Haar oordeel rapporteert zij vervolgens aan de eigenaar van het RIVM, de pSG van het Ministerie van VWS.

In 2014 is de Commissie geïnformeerd over de oogst van de preproposals voor de nieuwe ronde SPR 2015-2018. De Commissie acht het belangrijk om nauw te worden betrokken bij de keuze en invulling van de speerpunten en nieuwe projecten. De Commissie acht immers een balans tussen de onafhankelijke adviesfunctie versus toetsing van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek van groot belang. 

De Commissie is er van overtuigd dat het Strategisch onderzoekprogramma een essentiële bouwsteen vormt voor de kwaliteit van het werk van het RIVM. Bezuinigen op de kennisinfrastructuur zal onherroepelijk leiden tot duurzaam verlies aan diepte en breedte van het SPR en zal ook breder neerslaan binnen het RIVM

Tevens is de Commissie geïnformeerd over het SOR-Jaaroverzicht 2013. De Commissie benadrukt het belang om deze positieve exposure breder te presenteren, zoals ook aan de eigenaar van het RIVM, de pSG van het Ministerie van VWS.

De Commissie is eerder in 2013 terstond geïnformeerd over de onmiddellijke schorsing van de CCKL-accreditatie van het centrum IDS door de Raad van Accreditatie. Ook in 2014 is de Commissie ingelicht over het vervolg en de hierop genomen acties. Op 4 juni 2014 heeft opnieuw een auditcommissie het centrum IDS bezocht. 

De Commissie is eind december 2014 geïnformeerd over het besluit van de algemeen directeur van de Raad voor Accreditatie om op basis van het advies van de vergadering van de Commissie Accreditaties van 17 december 2014, de accreditatie van het laboratorium voor onderzoek en verrichtingen op het gebied van Medische Microbiologie toe te kennen per 17 december 2014 tot en met 31 december 2019.

In 2014 heeft de wetenschappelijk audit ‘Risicobeoordeling en beleidsadvisering stoffen en producten’ plaatsgevonden en is voortgang geboekt in de voorbereiding van de wetenschappelijke audit ‘Drinkwater’. Ook is de Commissie geïnformeerd over de voortgang van het Strategisch Beleidsplan CIb 2011-2015 aan de hand van een tussentijdse evaluatie.

De Commissie is eerder in 2013 geïnformeerd over het voornemen van het RIVM om aan te sluiten bij het IANPHI-initiatief voor de ontwikkeling van een evaluatieleidraad voor National Public Health Institutes. Het instituut heeft in het najaar van 2014 deelgenomen aan een pilot in Marokko. Tevens is de Commissie geïnformeerd over het streven van het RIVM te zijner tijd op dit abstractieniveau een totale RIVM-brede visitatie te laten uitvoeren en ondersteunt van harte dit initiatief. 

De Commissie verklaart op grond van de verschafte informatie, de positieve resultaten van de gevoerde wetenschappelijke audit ‘Risicobeoordeling en beleidsadvisering stoffen en producten’, de mid-term review Strategische Beleidsplan CIb 2011-2015 en de  gevoerde discussies met de instituutsleiding, dat het RIVM er wederom in is geslaagd om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek binnen het instituut te waarborgen. De Commissie spreekt haar waardering, maar tegelijk ook haar bezorgdheid uit dat het RIVM deze positieve resultaten behaalt onder de voortdurende dreiging van ingrijpende bezuinigingen op de kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS.

 

Joost Ruitenberg 
            Joost Ruitenberg
  voorzitter Commissie van Toezicht

Service