U bevindt zich op: Home Financiën Balans RIVM per 31 december 2014

Balans RIVM per 31 december 2014

Balans van het baten-lastenagentschap RIVM per 31 december 2014  (bedragen x  € 1.000)

 

Balans 31-12-2014

Balans 31-12-2013

Activa

 

 

Immateriële activa

42

66

Materiële activa
- grond en gebouwen
- installaties
- overige materiële activa

5.898
-
367
5.532

4.869
-
522
4.347

Voorraden

41.596

40.498

Debiteuren

5.976

10.780

Nog te ontvangen

25.952

46.443

Liquide middelen

34.148

 

50.795

 

 

 

 

Totaal activa

113.615

153.451

 

 

 

 

Passiva

 

 

Eigen vermogen
- exploitatiereserve
- onverdeeld resultaat

17.822
18.373
-551

36.586
41.800
-5.214

Voorzieningen

10.340

10.680

Leningen bij het Ministerie van Financiën

-

-

Crediteuren

4.584

13.311

Nog te betalen

 80.867

 92.874

 

 

 

Totaal passiva

113.615

 153.451

Lees de toelichting op de balans.

Service