U bevindt zich op: Home Financiën

Financiën

De in dit jaarverslag opgenomen financiële overzichten maken onderdeel uit van het departementale jaarverslag van het Ministerie van VWS. De Algemene Rekenkamer, die het departementale jaarverslag jaarlijks onderzoekt, heeft op 20 mei 2015 haar oordeel hierover in een rapport aan de Staten-Generaal aangeboden. In dit rapport kunnen opmerkingen worden gemaakt over de bedrijfsvoeren en de in het departementaal jaarverslag opgenomen financiële overzichten van het agentschap.

Staat van baten en lasten van RIVM over het jaar 2014 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

 

 

 

 

Omzet moederdepartement

146.354

159.026

12.672

151.730

Omzet overige departementen

55.353

64.229

8.876

60.942

Omzet derden

137.500

115.370

-22.130

122.730

Rentebaten

-

57

57

53

Vrijval uit voorzieningen

-

740

740

5.500

Bijzondere baten

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Totaal Baten

339.207

339.422

214

340.955

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Apparaatskosten

335.147

335.364

217

341.782

Personele kosten
-waarvan eigen personeel -waarvan externe inhuur
-waarvan overige personeelskosten

114.964
103.468
11.496

-

121.174
98.707
15.390

7.077

6210
-4.761
3.894

114.635
97.576
9.954

7.105

Materiele kosten
-waarvan apparaat ICT
-waarvan bijdrage SSO's
-waarvan overige materiele kosten

220.183
8.785
-
211.398

214.190
10.677
8.829
194.684

-5.993
1.892
8.829
-16.714

227.149
10.371
7.251
209.527

Afschrijvingskosten
immaterieel
materieel

4.060
300
3.760

2.991
38
2.953

-1.069
-262
-807

2.628
28
2.600

Overige lasten
Dotaties voorzieningen
Rentelasten
Bijzondere lasten

-
-
-
-

1.619
1.619
0
-

1.619
1.619
0
-

1.759
1.743
16
-

 

 

 

 

 

Totaal Lasten

339.207

339.974

766

346.169

 

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

-

-551

-551

-5.214

Lees de toelichting op de staat van baten en lasten.

Service